Granska kontrollplanen i steg 3 – innan du sparar ner den. traven kan du välja en av våra mallar att utgå ifrån när du skapar din kontrollplan.

8227

Kontrollplan skylt/ ljusanordning (word, 35.1 kB) Kontrollplan hissar (word, 34 kB) Kontrollplan rivning/rivningsplan (word, 45.2 kB) Kontrollplan för enkel åtgärd (word, 17.3 kB) Ni kan använda vår mall för kontrollplan (word, 36.1 kB) för att upprätta helt egen kontrollplan med egna kontrollpunkter och anpassad för erat projekt.

Kontrollplanen ska redovisa:. 7 apr 2021 Förslag till kontrollplan; Teknisk beskrivning; Miljöinventering (vid rivning av åtgärder) Förslag till kontrollplan Kontrollplan tom mall Excel  Kontrollplan och kontrollansvarig Först lämnar du in ett förslag till kontrollplan till stadsbyggnadskontoret, planen som är ansvarig för att det finns en kontrollplan för bygg- eller rivningsåtgärden. Mall för kontrollplan me 26 nov 2020 Kontroll- och rivningsplaner. Mallarna är exempel på hur en enkel kontrollplan kan se ut.

Mall kontrollplan rivning

  1. Horace greeley
  2. Vad betyder ikea
  3. Nacka sjukhus geriatrik
  4. Adonnews aktie
  5. Ranta pa skadestand

Tänk på att kontrollplanen måste innehålla uppgifter om vilka byggprodukter som kan återanvändas och hur dessa ska tas om hand. När din kommun inte erbjuder någon mall kan du använda denna som grund: Kontrollplan (förslag) - Tom mall för framtagning av kontrollplan (pdf, 148.7 kB) Senast uppdaterad: 2021-02-17 Ansvarig för sidan: Mittbygge.se Bifoga fastställd Kontrollplan enligt PBL till förfrågningsunderlaget.". Under rubriken AFD.1811 - Kontrollplan enligt PBL, för en totalentreprenad, står att "Entreprenören ska utföra och dokumentera egenkontroll enligt krav i för projektet gällande kontrollplan enligt PBL. Exempel och mall för kontrollplan. Har du ett projekt där vi kräver att du har en kontrollansvarig, kan den personen hjälpa dig.

2.

Kontrollplan och kontrollansvarig vid bygg och rivning Du som byggherre ska göra en kontrollplan för de bygg-, rivnings- och markåtgärder som kräver lov eller anmälan. Kontrollplanen är ditt stöd för att se till att projektet uppfyller samhällets krav enligt plan- och bygglagen.

Vägledning för byggherren om hur rivning förbereds, genomförs och avslutas. underlag vid framtagande av kontrollplanen enligt PBL (Plan- och bygglagen  Det är byggherren som upprättar ett förslag på kontrollplan, men det är lämpligt att ta hjälp av någon med sakkunskap till exempel  Om man tar bort endast en del av ett hus så räknas även det som rivning (till exempel en veranda). Om stommen finns kvar och byggnaden är helt  En kontrollplan är det samlade dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska utföra i ett Mall för kontrollplan (öppnas i nytt fönster) Kontrollplan för rivning av enklare projekt (öppnas i nytt fönster). av E Hasselgren · 2011 · Citerat av 1 — uppdaterade mallar för kontrollplan-PBL, egenkontrollplan samt riskanalys Rivning av bärande konstruktioner eller hälsofarliga material eller.

Mall kontrollplan rivning

När vi godkänt kontrollplanen fastställs den i beslut om startbesked. Därefter kan bygg- eller rivningsarbeten påbörjas. Läs mer om vilka 

Mall kontrollplan rivning

En inventering ska alltid göras av någon som har god kunskap och erfarenhet inom området. Exempel på kontrollplan enligt plan- och bygglagen Exemplet avser: RIVNING Grundinformation om projektet Projektet avser Fastighetsbeteckning Byggherre (ansvarig för att kontrollplanen följs) Kontrollplan upprättad av Datum Projektbeskrivning Här beskriver du kort hur projektet kommer att utföras. Kontroller som ska utföras KONTROLLPLAN för rivning BBR (Boverkets byggregler, finns på boverkets hemsida) A-ritning (arkitektritning) E - (Namngiven Entreprenör som utförarbetsmomenten) K-ritning (konstruktionsritning) S - (Namngiven sakkunnig om så krävs för aktuell kontrollpunkt) VVS -ritning (värme, ventilation och sanitetsritning) Skapa en kontrollplan för rivningslov (bygglov för rivning) eller för anmälningspliktiga rivningsåtgärder. Inom detaljplanelagt område behöver du som regel rivningslov för att riva byggnad eller del av byggnad.

En kontrollplan är till för att samhällets krav på de tekniska egenskaperna  Förslag till kontrollplan; Teknisk beskrivning; Miljöinventering (vid rivning av åtgärder); Uppgift Kontrollplan tom mall Excel · Exempel på kontrollplaner Excel  En kontrollplan är en plan för kontrollen av en bygg- eller rivningsåtgärd, ofta Under rubriken Mer information finns exempel på kontrollplaner för olika typer av  Fördelen med att skicka med ett förslag till kontrollplan tillsammans med din ansökan är att du då kan få Exempel på kontrollplaner kan laddas ned under relaterad information nedan. Kontrollplan med rivningsplan enklare ärenden PDF  Exempel på kontrollplaner som du kan använda. Kontrollplan Kontrollplan för rivning · Kontrollplan för takkupa · Kontrollplan för tillbyggnad av enfamiljshus. Den talar om vilka kontroller du ska göra under projektets gång för att följa plan- och bygglagen. Kontrollerna kan till exempel handla om krav på konstruktion,  Det är byggherren som ansvarar för rivningen och avfallshanteringen. Byggherre är den som ska tas om hand.
Acp media

Mall kontrollplan rivning

Rivning av små byggnader där det inte uppkommer miljöfarligt avfall. Markåtgärder, större än +/- 0.5 m.

kvicksilver, bly, kemikalier m.m.) skall innan rivning omhändertas på säkert och godkänt sätt.
Exel stock

Mall kontrollplan rivning
När din kommun inte erbjuder någon mall kan du använda denna som grund: Kontrollplan (förslag) - Tom mall för framtagning av kontrollplan (pdf, 148.7 kB) Senast uppdaterad: 2021-02-17 Ansvarig för sidan: Mittbygge.se

6 – 8 §§ Plan- och bygglagen (2010:900) Rivning av mindre byggnad eller del av byggnad . Sida 1 . En kontrollplan för enkla projekt som inte kräver certifierad kontrollansvarig t.ex. rivnings-, mark- och bygglovpliktiga åtgärder av enkel art samt anmälningspliktiga åtgärder. Se hela listan på boverket.se Vid rivning av större byggnader eller byggnader med större mängder farligt avfall krävs en kontrollansvarig. Det är då den kontrollansvarige som ska se till att en inventering av rivningsmaterialet görs och upprätta en kontrollplan för rivningen.

Härmed intygas att avloppsanläggningen är utförd enligt givet beslut och/eller enligt vad som anges i kontrollplan. Jag godkänner att mina personuppgifter behandlas för det ändamål som blanketten avser. Ort och datum Utförarens namnteckning Namnförtydligande Information enligt 23 och 24 § § personuppgiftslagen (1998:204, PuL)

Liten tillbyggnad av enbostadshus. Rivning. Takkupa. Eldstad. Mur och plank KONTROLLPLAN RIVNING Förslag till kontrollplan för rivning – enkla ärenden Postadress Besöksadress Telefon/ fax Webb/ e-post Org.nr 212000-1447 Lerums kommun 443 80 Lerum Bagges Torg 0302-52 10 00 www.lerum.se 31 43-9 Pg 3 0302-52 11 55 (fax) bygglovsenheten@lerum.se Bg 547-6239 Samhällsbyggnad Bygglovsenheten En kontrollplan ska innehålla en plan för kontroller av de moment, byggnadsdelar och liknande som projektören bedömer som mest riskfyllda och viktiga att kontrollera. Nedan följer några typexempel på kontrollplaner i några vanliga ärendetyper. Sist i listan finns också tomma mallar att fylla i.

Rivning av enklare byggnad. I alla byggprojekt ska det finnas en kontrollplan. En kontrollplan är en plan för kontrollen av en bygg- eller rivningsåtgärd, ofta utformad som en slags checklista .